Verslag communicatie met de Nationale Ombudsman

In mijn eerdere, zéér summiere verslag dat u op deze site onder de titel “Indien hulpverlening niet gewenst is” aantreft, heb ik u geachte lezer in vogelvlucht kennis laten maken met het ontstaan en vervolg van de bij mij en mijn gezin veroorzaakte nachtmerrie door leugenachtige, ja op momenten zelfs criminele sujetten die werkzaam zijn bij de zo broodnodige hulpverleningsinstanties.

De status en geloofwaardigheid die aan de uitvoering van hun werk door de autoriteiten (waaronder politie en openbaar ministerie) per definitie wordt toebedeeld, geeft hun de macht om deze uitvoering van hun werk naar believen op te rekken. Sommige van deze sujetten worden daarbij niet gehinderd door fatsoen, professionaliteit of faalangst. Bij fouten worden ze toch wel beschermd/gedekt door hun afdelingen ‘juridische zaken’. Tot mijn ontzetting kom ik nu al tot de conclusie dat dezen óók beschermd worden door de instanties eerder genoemd, waar zeer nauw mee samengewerkt wordt (politie en OM).

Feiten of onderbouwingen hoeven door de hulpverleningsinstanties bij meldingen niet persé aangeleverd te worden. De status en geloofwaardigheid van de hulpverlening is voor de opsporingsdiensten méér dan voldoende om, desnoods met grof geweld, hun macht te laten blijken en ‘onderzoek’ te doen. In mijn geval werden daarbij door het OM en de politie een scala aan wetgevende regels overtreden, met een gemak en vanzelfsprekendheid, dusdanig dat deze onwettige handelingen bij eenieder worden toegepast die zich verzet tegen de leugens en bedrog van de hulpverlening. let wel: wetgeving die ontstaan is, mede ter bescherming voor de burger tegen een oppermachtige Staat.

Deze clubs voornoemd, (politie en OM) hebben een nóg machtigere afdeling ‘juridische zaken’, namelijk zichzelf, betaald uit een oneindige pot geld genaamd: gemeenschapsgeld. Waar deze organisaties toe in staat zijn om hun verantwoording voor hun fouten en misdragingen te negeren en af te dekken, wordt door mij als zéér schokkend en zelfs beangstigend ervaren, onze Nederlandse Rechtsorde GROF schokkende!

Als burger, die zich zonder juridische bijstand niet kan verweren tegen (of ter verantwoording kan roepen van) deze handelingen van de oppermachtige Staats-instanties, kun je je in opperste nood wenden tot de Nationale Ombudsman. In mijn voorbeeld/geval deed ik dit eerder in 2013. Na aanleveren van een massief dossier ter zake, werd er contact gezocht door de aan mij toegewezen dossiermanager van de NO met het OM om opheldering van op dat moment actuele zaken en vragen. De houding van de dossiermanager van de NO veranderde daarna van dien aard dat ik haar de vraag voorlegde of ze er een dubbele agenda op nahield? De tegenwerking en non-communicatie die zij daarna aan de dag legde, dwong mij ertoe om mijzelf daarover te beklagen bij diezelfde Ombudsman.

De knuppel was daarna al in het hoenderhok, dusdanig dat ik van verdere ‘behandeling’ door de NO maar afzag. Tót ik op deze site van ‘vals beschuldigd’ het schokkende relaas van Pieter Bliek uit Alkmaar las. Zovele raakvlakken herkennende van wat ze bij hem uitgehaald hebben, activeerde mij om ook mijn verhaal te doen. Dhr. Pieter Bliek verhaalde ook over het óngelooflijke handelen van de NO, die klakkeloos zich conformeerde aan de malversaties van de politie en het OM.

Dit heeft mij doen besluiten om hernieuwd het contact te leggen met de NO, echter nu met dusdanige choquerende ervaringen verder met de politie en het OM.


Geachte lezer dezes;
gelieve hierna aan te treffen (één op één) álle communicatie die ik met de NO voer per post of mail óf als verslag van telefoongesprekken, om mijn zaak nu eens wél behandeld te krijgen, mét een uitspraak!

PS: eerder plaatste ik die onder de rubriek van dhr. Pieter Bliek. In overleg met de redactie worden deze dus nu apart geplaatst.

PSS: de gevolgen van vals beschuldigd worden zijn meerdere malen groter dan de nu hier door mij geschetste verhandelingen met de NO. Velen kunnen, willen of durven zich niet te verweren tegen de vuiligheid die over je uitgestort wordt. Daarmee het risico lopende dat je dan zelfs door justitie gestraft kunt worden. Figuren zoals ik en Pieter Bliek laten dit niet over onze kant gaan, waarvan akte!

Door | 24 april 2015

27 reacties op “Verslag communicatie met de Nationale Ombudsman

 1. Hans

  From: Bureau Nationale ombudsman
  Sent: Monday, March 02, 2015 5:12 PM
  To: mailto: Hans
  Subject: bevestiging telefoongesprek d.d. 2 maart 2015 inzake uw klacht ons nummer 2015.xxxx

  Geachte heer Hans,

  Hiermee bevestig ik het telefoongesprek dat ik met u voerde over uw klacht over de politie. Om vast te kunnen stellen of de Nationale ombudsman onderzoek kan doen naar uw klacht heb ik u gevraagd de volgende stukken te sturen:

  – uw klachtbrief
  – het advies van de klachtencommissie
  – de brief van de politiechef

  Zodra ik de stukken heb ontvangen zullen deze samen met de inhoud van uw eerdere klacht ( 2013.xxxx) als basis dienen voor het advies aan de Nationale ombudsman over uw verzoek tot onderzoek.

  Vooralsnog wacht ik de gevraagde informatie af.

  Met vriendelijke groet,
  Mevrouw xxxx
  Onderzoeker

 2. Hans

  From: hans
  Sent: Sunday, March 08, 2015 7:57 AM
  To: Ombudsman Nationale Nationale ombudsman
  Subject: Re: bevestiging telefoongesprek d.d. 2 maart 2015 inzake uw klacht ons nummer 2015. xxxx

  Geachte Mevrouw ,

  Dank voor uw onderstaande bevestiging van ons telefoongesprek d.d. 2 maart j.l.

  Ik vind het belangrijk om daar voor de volledigheid op aan te vullen dat we ook besproken hebben dat ik op 23 Januari 2015 via uw digitale loket de melding gedaan heb. Op 2-2-2015 ontving ik per post de schriftelijke bevestiging daarvan. Binnen 3 weken zou uw organisatie contact met mij opnemen, begreep ik uit uw communicatie. Tijdens het telefoongesprek dat wij 2 maart j.l. voerden, verontschuldigde u zich namens de Nationale Ombudsman dat de 3 weken termijn niet gehaald was vanwege de drukte, zoals u aangaf.

  Tijdens dat eerste telefoongesprek met u maakte ik u ook bekend met het laatste schrijven dat ik veel eerder van uw organisatie ontving, vanwege eerdere verzoeken tot onderzoek en verder van mij, aan uw organisatie hoofdzakelijk in het jaar 2013. Dit is een op 3 januari 2014 gedateerd schrijven van de waarnemend Ombudsman, dhr. mr. FJWM van Dooren zijnde de reactie op mijn klachten, echter nu over de aan mij gekoppelde medewerkster van de Nationale Ombudsman, mevrouw mr. xxxx. Echter mr. xxxx heeft (in de hoedanigheid van behandelend medewerker) mijn klachten over mevr. mr. xxxx onderzocht en stuurde mij de uitkomst van de klachtafhandeling. Ik deelde u daarover mee dat er in de brief van dhr. xxxx onder andere stond dat mevr. mr. xxxx spontaan al bij hem had aangegeven dat zij(mevr. mr. xxxx), quote: “nog voordat u een klacht tegen haar indiende tijdens het telefoongesprek met u van 25 september 2013 bewoordingen had gebruikt die zij zelf kenschetst als ‘niet professioneel’ “. (einde quote) (ik wees haar tijdens dat bewuste telefoongesprek op haar handelen/niet handelen. Daarop begon ze haar stem te verheffen en smeet de hoorn op de haak)
  De klacht van mij werd door dhr. xxxx op dit onderdeel als gegrond verklaard. Een vervolg/ gevolg op de gegrondverklaring heb ik echter nooit meer mogen vernemen…..

  Overigens is ons contact daarna ‘doodgebloed’, tussen mij en de Nationale Ombudsman. Met andere woorden: er is nooit een uitspraak/reactie/uitkomst van de Nationale Ombudsman over handelingen van de politie en het OM gekomen.
  Hoewel ik tóch een massief en compleet dossier ter zake aan mevr. mr. xxxx toegestuurd heb. Ik ben zelfs op uitnodiging naar de NO in Den Haag gereisd om e.e.a. toe te lichten.

  In het schrijven van dhr. xxxx van 3 januari 2014 stelde hij aan het einde daarvan voor om na de klachtenbehandeling van de Klachtencommissie Politieoptreden Gelderland Oost, als ik het daar niet mee eens zou zijn, deze voor te leggen aan u. Dit heb ik met hoofdnoemers gedaan in het eerder aangehaalde digitale loket van uw organisatie op 23 januari 2015 voormeld. Dit zijn onder andere:
  – buitenproportioneel optreden bij aanhouden aan huis,
  – mishandelen en folteren bij aanhouding en ‘transport’ naar bureau,
  – blijvende geestelijke en fysieke schade daardoor,
  – liegen en bedriegen in diverse PV’s daarover, (door de arresterende agenten, maar ook meerdere andere collega’s van de agenten mochten hun walgelijke, leugenachtige bijdrage leveren. Het zijn tóch collega’s, nietwaar?)
  (nu deze aanvulling: bedreigen door agenten van mijn vrouw en tevens getraumatiseerde kinderen om de deur in te trappen als er niet 123 een ID van mij overhandigd werd. Ik was al in de politieauto getrapt. Zowaar een zéér laffe daad!)
  – aanranden van hun ambtseed,
  – onrechtmatige aanhouding,
  – onrechtmatig onderzoek huiselijk geweld,
  – corruptie leiding politie tot in de hoogste regionen,
  – samenspannen, (politie/OM)
  – vertragen en frustreren etc. van mijn aangiftes, (politie/OM) én ze allemaal van tafel vegen, intussen een kleine 13!
  – zichzelf boven de wet plaatsen en mij buiten de wet plaatsen. (politie/OM)

  (even voor de goede orde: geen enkele verdenking tegen mij werd hard gemaakt door de politie/OM om het simpele feit dat ik deze nooit gepleegd heb.(kindermishandeling/verbale bedreiging van een AMK-medewerkster) Maar dat zouden ze bij goed vooronderzoek vanzelf hebben kunnen constateren. Nu leek/lijkt het erop dat er mij eigenlijk een ‘lesje’ geleerd diende te worden omdat ik geen ‘gesprek’ wilde met AMK en BJZ.)
  Deze vorenstaande handelingen van m.n. de politie kan ik vanwege handelingen van het OM (en nu ook de klachtencommissie politieoptreden Geld. Oost), nu ook uitbreiden met massale collusie:
  noot:uit internet:
  heimelijke verstandhouding met iemand om een ander te benadelen, samenspannen.
  II.) samenspanning, bedrieglijke verstandhouding. Van Latijn colludere, dat zowel samenspelen betekent als samenspannen ten nadele van een derde.
  III.) 1) Geheime verstandhouding 2) Heimelijke verstandhouding
  IV.) (strafrecht) heimelijke verstandhouding om het opsporen van strafbare feiten te belemmeren.

  Alle hiervoor staande gedragingen (de Nederlandse Rechtsorde gróf schokkende), kan ik u volledig en overduidelijk aantonen vanuit mijn massieve en complete dossier.

  Zoals u leest zijn er met mij en mijn gezin de meest ongekende misdrijven uitgehaald. De nu aan u gemelde zijn echter maar een (klein) deel ervan. Eerder meldde ik u al dat er door ‘hulpverleningsinstanties’, zoals AMK (advies en meldpunt kindermishandeling) en BJZ (bureau jeugdzorg), óók de nodige misdrijven/strafbare feiten zijn gepleegd, die op hun beurt de opsporingsdiensten valselijk informeerden, die op hún beurt als een blind paard met buitenproportioneel geweld, met het negeren van wettelijke regels, mijn en mijn gezins leven vóllédig verwoest hebben. Omdat deze door díé organisaties uitgehaald zijn waarvan verwacht mag (móét!) worden dat deze de Nederlandse bevolking dienen te beschermen, is het des te schokkender omdat hun de Nederlandse Rechtsorde dienen te handhaven!

  Nu valt het voor een normaal, hardwerkend Nederlands gezin niet mee om deze instanties ter verantwoording te roepen en/of hun handelen aan de kaak te stellen. Daarbij gezegd dat je geestelijk ook zwáár beschadigd en onderuit gegaan bent en juridisch die wereld niet kent. (het lijkt er ook sterk op dat het verboden is om deze instanties überhaupt aan te spreken!) De meeste mensen hebben niet de middelen, óf zijn verbaal en schriftelijk niet zo sterk. De (verdere) uitkleding van de gesubsidieerde rechtsbijstand draagt daar zéker ook niet positief aan bij. Dit is allemaal ruimschoots bekend bij de opsporingsdiensten zoals politie en Openbaar Ministerie. Voor de toetsing en controle van o.a. voormelde instanties heeft de Nationale Ombudsman zich mede daarom een positie in de Nederlandse maatschappij verworven. Maar ja, als dan een medewerkster van de N.O. (mevr. mr. xxxx) zich onheus gedraagt tegen mij, dan wordt ik daar een beetje verdrietig van. (Let wel: nádat ik mezelf al, dmv toezenden dossier en fysiek gesprek in den Haag, volledig kenbaar had gemaakt.)
  Zó heb ik u dat meegegeven in ons telefoongesprek, mevrouw xxxx.

  U vertelde mij ook tijdens het telefoongesprek afgelopen maandag de 2e maart, dat u het klachtendossier van 2013 nog niet doorgenomen had. Dit zal wel gebeuren als wij verder in het proces zijn, zei u.

  Op dit moment wilt u volstaan met het door mij toesturen van de ‘behandeling’ van mijn klachten tegen de politie, door een groep mensen die zich ‘onafhankelijke klachtencommissie politieoptreden Gelderland-Oost’ dúrft te noemen. Aan de hand daarvan gaat u bekijken of er überhaupt een rol voor de Nationale Ombudsman is weggelegd. (?) me dunkt!

  De klachtencommissie politieoptreden Gelderland Oost genoemd hebbende (nu en in ons telefoongesprek van afgelopen 2-3-15), daarvan zei ik u dat ik uiteindelijk een aangifte ga doen van massale corruptie. Diréct reageerde u met de woorden: “als dat het geval is, zal de NO het onderzoek opschorten”. Vlug herstelde ik mij en meldde ik u dat de voormelde aangifte een intentie van mij was. Ik verzocht u éérst uw licht op o.a. hun handelen te laten schijnen.

  Zo, geachte mevrouw xxxx,
  Vanuit mijn perspectief een heel gespreksverslag, hé?

  Ik ga samenstellen en u toesturen het door u verzochte, namelijk: mijn klachtbrief, het advies van de klachtencommissie en de brief van de politiechef. Echter steek ik daar ook bij álle communicaties daaromtrent, dat u vollédig geïnformeerd bent.

  NB 1: Om hun corruptie en misdragingen af te dekken en volume te genereren, heeft de Kl Comm pol optr. geld oost, hun uitkomst ter ondertekening voorgelegd aan de hoofdofficier van justitie en onze burgemeester. Wat die mensen met mijn klachten van doen hebben is mij werkelijk een raadsel, maar hun werd verzocht (door de politiechef die officieel de klachten behandelt(dit schíjnt een normale procedure te zijn)) om het ‘advies’ van de klachtencommissie te ondersteunen met hun advies. (ja, heel verwarrend allemaal)
  Ik heb daar de burgemeester (schriftelijk) op aangesproken. (overigens de Hfd Officier van Justitie ook, maar die wenst niet te reageren) Zónder ook maar één letter van de klachten en behandeling daarvan (mét mijn compléte bijdragen) tot zich te nemen, hebben ze vrolijk ‘bij het kruisje’ getekend! ongekend! ÓNGEKEND!!!!!!

  Trouwens, de burgemeester gaat ook niet helemaal vrijuit. Het onrechtmatig onderzoek ‘huiselijk geweld’ dat er tijdens mijn gijzeling op 8+9 februari 2012 bij mijn zwáár getraumatiseerde vrouw en kinderen, en in ons huis uitgevoerd is, is met (schriftelijke) toestemming van de burgemeester gebeurd. U raadt het al: ook dáárover laat de burgemeester zich niet aanspreken.

  NB 2: Tijdens mijn bezoek aan uw kantoor te den Haag in 2013, maakte ik ook melding van de verwoestende handelingen die er op mijn kind op school werden toegepast. Dit gebeurde onder de bezielende leiding van die middelbare school van haar(VMBO), waar alles begon vanwege de gefrustreerdheid van de schoolmaatschappelijk werkster. (die aansluitend haar biezen mocht pakken, een schrale troost) Mijn dochter is daar meerdere keren dusdanig belaagd, bedreigd en mishandeld door schoolgenoten, dat wij haar op 18 januari 2013 van school teruggetrokken hebben. Omdat ik de directeur aansprak over meerdere leden van zijn ‘onderwijsteam’, die óók hun wálgelijke bijdragen mochten leveren aan het politiedossier, liet hij dit toe en kreunde steeds dat praten de oplossing was. Deze non-bijdrage van hem, zijnde zelfs een strafbaar feit onder artikel 255 WvS(omissiedelict), heb ik aangegeven bij de politie. Ik bespaar u de beschermingsrol die de politie naar die directeur aannam, maar ook deze aangifte werd van tafel geveegd! Eén van de gespreksgenoten tijdens mijn bezoek aan uw kantoor, mevr. M. van xxxx, stelde uit zichzelf voor om deze voor te leggen aan de Kinderombudsman. Nadat ik haar daarna meerdere keren verzocht om de status van die melding(ik hoorde steeds maar niets), heb ik na de ‘zeperd’ met mevrouw mr. xxxx, de melding maar geannuleerd (op dat moment was er nog steeds geen reactie van de Kinderombudsman)! Ik was een beetje verdrietig….. én geschrokken!

  NB 3: het heeft het O.M. behaagd om mijn dochter voor de rechter te slepen, omdat ze verdacht werd van het ‘beledigen’ van een oom van haar, die óók wat bijdragen wist te melden tegen ons gezin.

  Het kind heeft in het voorbijgaan, zo getraumatiseerd ze was, hem een klootzak genoemd. Niet netjes en hij besloot om aangifte te doen. Ik was daarover zo verbolgen dat ik een tegenaangifte tegen hem bij de politie liet opnemen. Raadt u het al? Oók weer van tafel geveegd!

  Tijdens de eerste rechtszitting op 12-06-2014, waarbij deze plaatsvindt achter gesloten deuren, zijn mijn kind en ik ónrechtmatig van onze vrijheid beroofd door een overenthousiaste parketwachter. Ons kind is daarbij zelfs door hem fysiek mishandeld, ónder de ógen van de rechter!!!!!! Ik heb mij in mijn leven nog nooit zo bedreigd en angstig gevoeld!

  Natuurlijk heb ik ook daar aangifte van gedaan. U raadt het wéér! van tafel geveegd!!!!!!!!!

  (de 2e rechter veroordeelde haar daadwerkelijk voor belediging, echter zonder oplegging van straf. Nu mag mijn kind haar prille leventje vervolgen met een veroordeling aan haar broek. chapeau OM!)

  De nachtmerrie waar ik, samen met mijn evenzo onschuldige gezin, alweer zo’n 3 jaar met gróf geweld ingesleurd ben, is in feite zo ónwaarschijnlijk, weinigen kunnen zich dit voorstellen. Dit is eigenlijk ook onvoorstelbaar, tótdat je er zelf mee te maken krijgt. Alfred Hitchkock heeft er, alweer decennia geleden, meerdere klassiekers over gemaakt.

  mvrgr Hans

 3. Hans

  To: Ombudsman Nationale Nationale ombudsman
  Subject: ter attentie van mevr. xxx 2015.xxxx

  Geachte mevrouw Van xxx,

  Vandaag is ons klachtendossier gereed gekomen en zorgvuldig en compleet in een enveloppe gestoken.
  Morgen de 16e maart wordt deze ter post aangeboden zodat deze rond de 17e maart in uw algemene postbus 93122 bezorgd wordt.
  Samen met mijn eerder op 8-3-2015 aan u gemailde gespreksverslag, verzoek ik u e.e.a. te lezen en uw reactie daarop vorm te geven.

  Met vriendelijke groet en hoogachtend;

  Hans

 4. Hans

  To: Ombudsman Nationale Nationale ombudsman
  Subject: Fw: bevestiging telefoongesprek d.d. 2 maart 2015 inzake uw klacht ons nummer 2015. xxxx

  t.a.v. mevrouw xxxx.

  Geachte xxxx,

  Graag ontvang ik van u een ontvangstbevestiging van de hieronder staande mail. En graag aub een bevestiging dat u het door mij aan u gestuurde dossier in goede orde ontvangen heeft.

  met vriendelijke groet;
  Hans

 5. Hans

  From: hans
  Sent: Friday, March 27, 2015 6:51 AM
  To: Ombudsman Nationale Nationale ombudsman
  Subject: Fw: bevestiging telefoongesprek d.d. 2 maart 2015 inzake uw klacht ons nummer 2015.xxxx

  TER ATTENTIE VAN MEVROUW VAN xxxx, ONDERZOEKER BIJ DE NATIONALE OMBUDSMAN.

  Geachte mevrouw Van xxxx,

  Intussen weer ruim een week geleden heb ik u onderstaande mail gestuurd met het verzoek om e.e.a. te bevestigen.
  Daartoe heb ik in het menu van mijn mailservice van Windows de prioriteit ‘hoog’ én het vinkje ‘leesbevestiging’ aangeklikt.
  Deze mail kan u natuurlijk ontgaan zijn want helaas heb ik de bevestiging nog niet van u mogen ontvangen.

  In alle openheid en compleetheid heb ik u verslag gedaan van de schokkende handelingen van een massief aan overheidsinstanties/opsporingsdiensten. Het leven van mij en mijn vrouw en kinderen daarmede vólledig vertrappende en vernietigende. Dat zijn feiten. Ik benader uw organisatie om toekomstige slachtoffers te voorkomen! Zoals door mij gesteld heeft uw organisatie zich een maatschappelijke positie verworven door op te komen voor de inwoners van Nederland. Dit neemt een niet te onderkennen verantwoording met zich mee.
  Ik kan mij voorstellen dat u stevig onder de indruk en ernstig geschrokken bent van hetgeen ik u intussen al bekend heb gemaakt. Ook ik vind het schokkend en beangstigend tot welk niveau onze democratische rechtsstaat intussen afgegleden is. Ook daarom is het maar goed dat u deze kunt stoppen door voormelde instanties daarover aan te spreken, althans uzelf een beeld te vormen en zich mínstens uit te spreken. Wie weet welke drama’s dat ze (onder andere de politie en het O.M.) intussen aangericht hebben bij volgende slachtoffers?

  Ik hoop dat u ‘proeft’ de bezorgdheid die ik in dit mailtje neerleg, omdat ik niets van u verneem. Deze bezorgdheid deelde ik in 2013 ook met uw collega, mevrouw I. xxxx. (zie eerdere mails)

  Hopende op een spoedig bericht van u.

  Hoogachtend,

  Hans

  ps: ook in deze mail heb ik de ‘prioriteit hoog’ en ‘leesbevestiging’ aangeklikt.

 6. Hans

  From: hans
  Sent: Tuesday, March 31, 2015 4:37 PM
  To: Ombudsman Nationale Nationale ombudsman
  Subject: Fw: bevestiging telefoongesprek d.d. 2 maart 2015 inzake uw klacht ons nummer 2015.0xxxx

  TER ATTENTIE VAN MEVROUW xxxx, ONDERZOEKER BIJ DE NATIONALE OMBUDSMAN.

  Geachte mevrouw Van xxxx,

  Bij deze mijn verslag van het informatieve telefoongesprek, dat wij gisteren voerden.
  Op mijn vraag waarom er geen ontvangstbevestiging ter zake mijn gestuurde emails en herhaalde verzoeken daartoe teruggestuurd werd, reageerde u dat u daar niet aan begint. U stelde dat alle binnenkomende emails door uw organisatie geregistreerd worden. Op mijn opmerking dat ík dan mijn dossier niet compleet heb, hield u vast aan uw eerdere opmerking dat dat toch helaas niet zal gebeuren. Het is enkel een klik op de pop-up die verschijnt in het scherm vanwege de leesbevestiging.
  Vervolgens heb ik u bevraagd of alle emails en toegestuurd dossier in goede orde ontvangen waren. Dit is het geval, begreep ik na een evaluatie met u.

  Ter zake mijn klachtbrief over de collusie en corruptie binnen het OM en de politie, maar nu ook zéker aantoonbaar bij de Klachtencommissie Politieoptreden Oost-Nederland, stelde u dat de email die ik u op 8-3-15 stuurde niet meegewogen gaat worden. Echter daarin werk ik nóg verder uit de misdrijven, strafbare feiten en totále collusie die diverse overheidsinstanties door mij genoemd plegen tegen de Nederlandse bevolking! (nu tegen mij, maar ongecontroleerd en ongecorrigeerd ook tegen eenieder die hun strafbare handelen ter discussie stelt, c.q. ‘aan de beurt is’)
  Overigens, mevrouw Van xxxx, bestudeert u ook het klachtendossier dat ik eerder in 2013 uw organisatie heb toegestuurd. Daarover wil ik u melden dat vele zaken daarin genoemd deels gedateerd zijn omdat het OM en de politie de overtreffende trap intussen ruimschoots getoucheerd hebben met hun misdragingen. Voor een deel wijt ik dit onder andere aan de vrijbrief, die het niet-handelen van eerder uw collega in 2013 hun gaf omdat hun zelfs niet aangesproken werden door de NO, laat staan dat er een vernietigend rapport geproduceerd werd.
  Eerder wees ik u al op de niet te onderkennen maatschappelijke verantwoording die uw organisatie heeft.
  Er bekruipt mij nu het gevoel dat u ‘voort borduurt’ op de insteek van eerder in 2013 door mevr. mr. xxxx. (enkel een gevoel, enkel een gevoel…..)

  Verder in ons gesprek van gisteren gaf u meerdere keren aan dat uw organisatie het heel druk heeft. Dat lijkt mij tekenend voor de tijd waarin wij leven. Mensen zijn mondiger en laten zich niet (meer) onheus bejegenen door overheidsinstanties, laat staan de meerdere aantoonbare misdrijven die er bij en met mij en mijn evenzo onschuldige gezin zijn uitgehaald.
  Als ik de opmerking van u kritisch zou benaderen, dan zou het zo kunnen gaan gebeuren dat u misschien wel ‘door de drukte’ überhaupt mijn zaak niet, of niet gedegen/voldoende oppakt. Misschien ook wel niet omdat er helaas in het contact eerder met uw collega in 2013, door mij rake klachten geplaatst zijn. Echter wil ik niet vooruit lopen op uw behandeling.
  Tóch wil ik hierbij nogmaals benadrukken dat de totále collusie niet enkel de reeds nu naar u gestuurde klachten omvat. Zoals eerder door mij gemeld heeft u écht maar een (klein) deel daarover door mij toegestuurd gekregen.

  Ook maakte u gewag van de wisseling die er bij uw organisatie op 1 april plaats gaat vinden omdat Dhr. Reinier van Zutphen op 31-03-2015 geïnstalleerd wordt/is als de nieuwe Ombudsman.
  Daarover informeerde u mij verder dat elk verzoek tot onderzoek door de Nationale Ombudsman persoonlijk geaccordeerd wordt. Verbeter mij als ik dit fout heb begrepen en/of ik dit dus daarom hierbij fout weergeef.
  Dit zou betekenen dat de NO persoonlijk zich in zou lezen in alle te accorderen dossiers, vorig jaar ruim 36.000! Een ondoenlijke opgaaf. Zó snel kan niemand lezen. Het zal zo zijn dat de onderzoeker per case de NO adviseert om een onderzoek op te starten of niet.
  Omdat ik, ook vanwege hetgeen ik heb mogen beleven in 2013 met uw collega, kritisch mee wil kijken naar uw handelen, maar ook gepast vragen stel (of vraagtekens plaats) over uitspraken e.d. van u, hoop ik niet dat ik mijn kansen daarmee al vergooid heb bij u?
  Wij Nederlanders (waaronder ik) hebben al zo weinig opties om de malheur van de overheid (en in mijn geval de politie en het OM) te bestrijden/aan de kaak te stellen.
  Mede door ‘de wisseling van de wacht’ die vorm krijgt, zou e.e.a. wel wat vertraging oplopen, stelde u. Op mijn vraag of dit dan weken, zo niet maanden zou gaan duren gaf u aan: weken.

  Ik vind het belangrijk om ook deze mail wederom met ‘prioriteit hoog’ en leesbevestiging naar u te sturen.

  Hoogachtend;

  Hans

 7. Hans

  From: hans
  Sent: Tuesday, May 12, 2015 10:36 AM
  To: Ombudsman Nationale Nationale ombudsman
  Cc: hans
  Subject: TER ATTENTIE VAN MEVROUW xxxx. ONDERZOEKSTER.inzake nummer 2015.xxxxx

  uw zaaknummer 2015.xxxxx
  Geachte mevrouw JD van xxxx,

  Naast al hetgeen waarover ik u intussen bericht heb en deelgenoot van heb gemaakt wil ik u nu meenemen naar de persoonlijke drama’s en gevolgen die de meerdere misdrijven en valselijkheden van de diverse instanties op mij en mijn gezin gehad hebben.
  .
  Als hardwerkend Nederlands Staatsburger, zonder ook maar een greintje juridische kennis of achtergrond, wordt er contact gemaakt met je gezin bij de zwakste, onnozelste partij namelijk je kind. Dit gebeurt in belangrijke mate (ook in ons geval) bij het ‘omgaan’ van kind tot puber, van lagere school naar middelbare school. Bij een kind van die leeftijd, maar ook bij de ouders vindt er een omslag plaats waarin meestal in alle overzicht, maar ook soms heftig, een proces ontstaat waarbij het kind mondiger wordt, zich in alle prilheid begint te verzetten tegen de waarden van het gezin en omgang met elkaar tot dan. Door mij reeds ervaren bij ons eerste kind als een fragiel proces. De ‘fout’ (ja fout, ik ben ook maar een mens) die ik maakte was dat de benadering bij de 1e succesvol bleek, wij ouders dit ook wilden toepassen op de 2e, niet onszelf realiserende dat het 2 verschillende persoonlijkheden zijn/waren.
  .
  De eerste mentale slag die je te verduren krijgt is dat ‘het contact’ dat gelegd werd in alle geniep gebeurde op de middelbare school (vmbo) waar ons 2e kind voor gekozen had. Althans blijkt dat achteraf dmv opvragen van het horrordossier van de schoolmaatschappelijk werkster. (overigens, en daar wil ik eenieder voor waarschuwen, werd er ook een vertrouwelijke (lees: geheime) vragenlijst met persoonlijke zaken mbt het gezin voorgelegd aan de ‘leverende school’ (lagere school)) Daarna werden wij tijdens een ‘gesprek’ door die SMW-ster geconfronteerd met de vuiligheid die zij intussen over met name mij opgetekend had in haar dossier. Ik begon wat te bevroeden en vroeg haar om een afschrift van haar ‘registraties’ tot dan. Later las ik dat zij daarover optekende dat ik ‘de zaak aan het bewerken was’!!!
  Op enig moment herkende en doorzag ik de strategie van de SMW-ster. Ze was werk voor haar en haar organisatie aan het genereren en wij waren het lijdend voorwerp. Kráchtig gaf ik haar, maar ook de directie van de school aan dat zij diende te stoppen met haar ‘hulp’. Overigens; de website van die maatschappelijke organisatie eens goed bestudeerd hebbende, een miljoenenbusiness!
  Er werd behoorlijk van mijn kostbare tijd gesnoept. Ik runde een succesvol uitzendbureau en daarnaast was ik meer dan druk met het bedienen van de diverse klanten met mijn diensten. Ook was ik doende met de opzet van een sneltransport service door heel (west) Europa en een handelsonderneming in hoofdzakelijk huishoudelijke artikelen op internet.
  .
  Bureau jeugdzorg werd ingeschakeld door de SMW-ster, nadat zelfs haar chantage tegen ons onsuccesvol bleek. Mezelf de afgelopen jaren verdiept hebbende in deze organisaties BJZ dmv internet en zelfs berichtgevingen in het nieuws en teletekst lijkt het niet verwonderlijk dat deze per januari 2015 opgeheven zijn.
  Schijnbaar onvoldoende bewijs hebbende over de smerige valse melding ‘kindermishandeling’ die de SMW-ster aan mij koppelde, verscheen een mevrouw van BJZ als een donderslag bij heldere hemel ineens onaangekondigd voor ons kind op school voor ‘een onschuldig gesprek’. Wij waren echter op de hoogte en hadden in een gesprek met ons kind haar het eea van de handelswijze van de ‘hulpverlening’ uitgelegd.
  Ze raakte in paniek, werd door de school nagezeten door de mentrix en de BJZ-medewerkster/onderzoekster en de door haar gebelde moeder is naar de school geráced om haar te ontzetten. Traumatisch. Nadien zijn door deze smerige streken van die BJZ-medewerkster excuses aan ons kind aangeboden. Niet aan ons verantwoordelijke ouders! Nee, dat was schijnbaar niet nodig. Wij moesten maar zien hoe eea te verwerken.
  .
  AMK (advies en meldpunt kindermishandeling) NOOT: Die naam lijkt tegenwoordig zo besmet dat deze veranderd is in: ‘VEILIG-THUIS’, echter vermoedelijk wel met dezelfde medewerkers.
  Deze organisatie líjkt een separate organisatie van BJZ, echter zitten die bij elkaar op schoot en naar mijn mening zijn het de ‘bloedhonden’ van BJZ. Zónder ook maar éénmalig contact persoonlijk met de medewerker/leugenaar van deze club, kreeg ik al diverse titels waaronder een persoon met psychische problematiek! Dit soort leugenachtige titels worden door mij betiteld als smerig en sch*fterig.
  Mijn uitgangspunt was en is heel simpel: Indien er een ‘gesprek’ gewenst wordt met o.a. mij, dan wens ik eerst inzage in álle registraties én ik ga per definitie geen gesprek aan met als uitgangspunt kindermishandeling.
  .
  De voorgaande 3 instanties hebben allen een ondersteunende juridische afdeling. Bij (voorziene) problemen nemen die het over óf ze ruimen de rotzooi die getrapt is juridisch nadien op. Natuurlijk ook betaald uit een oneindige pot gemeenschapsgeld.
  .
  De politie,
  ‘s morgens de 7e februari 2012 werd mijn vrouw op haar mobiele telefoon gebeld. De persoon aan de andere kant van de lijn beweerde van de politie te zijn en verwachtte ons (moeder, vader en kind) die ochtend op het bureau. Op de volledig verraste vraag van mijn vrouw : “waarom”! werd er enkel gesteld: “om Femke”. Mijn vrouw gaf aan dat dat niet kon, zij was niet thuis, ons kind was op school en ik was werken. De enige die op dat moment op ons terrein was, was de commercieel medewerkster die volledig onwetende op kantoor op ons terrein zat te werken. Mijn vrouw gaf in het tel. gesprek aan dat ze contact zou leggen nadat ze eerst met ons overlegd had. Daarop werd schijnbaar door de politie niet gewacht. Rond de klok van 11u kreeg ik een flink geschrokken medewerkster aan de lijn dat er een politieteam bij ons op kantoor was binnengestapt om mij te arresteren. Ik kreeg een politieagente aan de lijn die stelde dat ik aangehouden was(!) en direct naar huis moest komen. Ik zei dat dat niet kon omdat ik een transportopdracht aan het uitvoeren was in Utrecht. Afgesproken dat ik ná mijn werk bij mijn klant rond de klok van 5 á 6u mezelf zou melden op het bureau te Tiel. Echter rond die tijd kwam ik pas thuis om mijn volledig oversture vrouw en kinderen te ondersteunen. Later die avond zou ik mezelf wel melden dacht ik, want wat moest er nu nog eventueel ‘gehoord’ worden op het bureau?
  Rond de klok van 7 u die avond stond er een 4 koppig politieteam voor de deur waarvan de 2 mannelijke flink opgefokt waren. Eérst werd er flink op ons voorraam gebonsd, dusdanig dat er een schok door ons hele gezin ging. De politie! Misschien hadden ze wel in het leger gezeten, de tactiek van desoriënteren.
  Mezelf voorgenomen hebbende rustig te blijven (ook voor mijn kinderen waarbij de paniek in hun ogen te lezen was) ging er een emotionele ‘knop’ om bij het openen van de deur en zag ik in het donker 4(!) man politie in zwarte uniformen, zwaar bewapend die vrolijk stelden dat ze van de politie waren en zich konden legitimeren. Zwaar overstuur van hetgeen te gebeuren stond(althans waar ik voor vreesde), namelijk door de vuiligheid van de ‘hulpverlening’ het vollédig verscheuren en vertrappen van mijn gezin en privé, heb ik wat geroepen. Ik schijn ook geroepen te hebben: “maffia”! Zoals gezegd, niet juridisch onderlegd en zwaar overstuur. Er werd een aanhoudingsbevel in de lucht gehouden, althans dat werd erbij gezegd. Ik vroeg om die te mogen lezen en dan mijn kleren te pakken en mee te gaan. Omdat er op die plaats in de deuropening te weinig licht is, zei ik dat ik deze in het licht van de keuken wilde lezen. Daartoe zette ik een stap opzij om dat te doen, dit werd als verzet en onttrekking aan aanhouding gezien en met gróf geweld werd ik uit ons huis getrokken, tegen de schutting gegooid en werd begonnen met de vernieling van mijn lichaam. Met gróf geweld werd mij de ene arm op de rug gebogen om vervolgens de andere arm te verbuigen. Vanwege mijn stevigheid, maar ook omdat ik reuma heb, gíng dat gewoon niet! Gillend heb ik mijzelf op de grond laten vallen omdat (met name) de heren agenten steeds grover tekeer gingen. (doordat ik mijn arm niet op mijn rug kreeg maar ook omdat ik enorme pijn voelde werd dit gezien als nóg meer verzet, ze gingen lós) Mijn jongste kind zag en hoorde dit en begon gewoonweg te shaken……..
  Het aanhoudingsbevel? Dwarrelde ergens ongelezen in de avondbries op de grond………
  Nadat de boeien nog een dichter geknepen waren, heeft daardoor mijn bloedsomloop ruim een half uur stilgestaan in mijn handen. Ze waren dubbel zo opgezet in het bureau bij het afdoen. Daar heb ik zware reuma klachten aan overgehouden.
  Ik moest schijnbaar gestraft worden want nadat ik in de politieauto getrapt was, sméékte ik de agenten om de boeien aan de voorzijde te plaatsen. De snedige reactie van de agent: “dan had je maar zelf naar het bureau moeten komen”, klinkt nog steeds in mijn hoofd. Overigens is dit ook door hem opgetekend (hij wist nog niet dat ik hierover zou gaan reclameren), deze opmerking. Dit is in feite een oorzaak/gevolg handeling/opmerking die strafbaar gesteld door de wet in ons land maar ook in de Europese wetgeving als folteren.
  De leugens en verbuigingen van de gebeurtenissen van de agenten bij de aanhouding (die ook intussen in mijn bezit zijn) worden zo goed als per definitie als waarheid aangenomen.
  Het werd hem(de agent die het hardst tekeer is gegaan) duidelijk dat ik er een vervolg aan zou gaan geven. Vlug heeft hij een aangifte tegen mij opgenomen van belediging. Daadwerkelijk ben ik later door de rechter veroordeeld van belediging, echter zonder oplegging van straf en dat is bijzonder.
  .
  Mijn oudste kind intussen? Die zat als uitmuntend leerlinge in de examenklas van het VWO. Door alle trauma’s en spanningen gezakt met 5 (!) onvoldoendes…..
  De commercieel medewerkster? Opgezegd en vertrokken…….
  Mijn vrouw? Vollédig van de kaart en heel zwaar aangeslagen…….
  Onze jongste? Alweer jaren mee aan het tobben met de geestelijke hulpverlening die wij wél vertrouwen…….
  Mijn bedrijf? Volledig naar de knoppen…………..
  Onze financiële gegoedheid? weggevaagd……..
  Ik? Lichamelijk, geestelijk en economisch volledig kapotgemaakt………. door dat ene valse woordje: kindermishandeling. Dit land is ziek…….
  .
  De verhandelingen van de politie (waaronder de groep mensen die zich klachtencommissie dúrven noemen) en het openbaar ministerie daarna zijn van dien aard dat ik daarover later bericht. Anders zou deze bijdrage te massief en te groot worden.

  met vriendelijke groeten,

  Hans

 8. Pieter Bliek

  Goed zo Hans! Ga vooral door met publiceren van de schofterige misstanden van onze zogenaamde rechtsstaat.
  Het is weer tenenkrommend om te lezen. Het bevestigt wederom wat ik allang weet: Dit land is meer dan ziek!!!

 9. Hans

  .
  goedemorgen Nederland,
  .
  gedateerd 13 mei 2015 ontving ik een brief van de Nationale Ombudsman.
  .
  in één woord V E R B I J S T E R E N D !!!!!!!!!!!!!!!
  .
  zeer binnenkort publiceer ik op dit medium de hele communicatie.
  lees en huiver.
  .
  mvrgr Hans

 10. Hans

  .
  goedendag Nederland,
  .
  hierna aan te treffen het ontluisterende resultaat van een verzoek van een volledig vernield Nederlands gezin, die de Nationale Ombudsman verzocht om zich daarover uit te spreken.
  verbijsterend en stuitend……
  aansluitend publiceer ik hierna mijn reactie naar (in feite) de auteur(s) van genoemd schrijven.
  .
  omdat het schrijven van de ombudsman per post is ontvangen, heb ik deze overgetypt(inclusief de spelfouten) om hierbij eenvoudiger te kunnen plaatsen. overigens is het weliswaar ondertekend door Reinier van Zutphen, maar dit is een gedigitaliseerde. Hij is (nog) niet op de hoogte van hetgeen zijn medewerkers uitspoken.
  ik houd u op de hoogte.
  .
  Hans

 11. Hans

  Den Haag, 13 mei 2015
  Geachte heer Hans,
  Op 2 februari 2015 verzocht u de Nationale ombudsman een onderzoek in te stellen naar uw klachten over de gedragingen van de politie tijdens en na een incident uit 2012. Op 17 maart 2015 hebt u op verzoek van de behandelend medewerker, mevrouw J.D. van xxxx aanvullende informatie verstrekt. U hebt uitgebreid gemotiveerd waarom u zich niet kunt verenigen met het advies van de klachtencommissie van de eenheid van de politie Oost-Nederland. De commissie heeft negen klachtonderdelen onderzocht. Ook ontvingen wij van u het advies van de klachtencommissie en het oordeel van de politiechef. U vraagt de Nationale ombudsman een onderzoek te doen. Graag informeer ik u over de behandeling van uw brief.
  Achtergrond klacht
  Uw klachten over de politie houden verband met het feit dat u op 7 februari 2012 in uw woning en in het bijzijn van uw vrouw en kinderen bent aangehouden door de politie op verdenking van mishandeling. U bent na uw aanhouding geboeid afgevoerd naar het politiebureau en hebt enkele dagen in een politiecel doorgebracht. Deze gebeurtenis heeft grote impact op uw leven gehad. U hebt aangegeven dat dat u en uw gezin nog steeds lijden onder de gevolgen van het optreden van de politie en andere instanties.
  Eerdere klachten
  Reeds in 2013 diende u bij de Nationale ombudsman klachten in over de Stichting Maatschappelijk Werk, Jeugdzorg, het Openbaar Ministerie en de politie. Naar aanleiding van uw klacht werd u op 7 juni 2013 uitgenodigd voor een intakegesprek op het bureau van de Nationale ombudsman. Uw klachten richtten zich op dat moment met name op de Stichting Maatschappelijk Werk en Jeugdzorg. Deze instanties zouden verantwoordelijk zijn geweest voor de melding die tot uw aanhouding in 2012 heeft geleid. In een brief van 13 mei 2013 is u meegedeeld dat er ten aanzien van deze instanties geen rol voor de Nationale ombudsman is weggelegd. Vervolgens zijn de klachten over het Openbaar Ministerie en de politie overgedragen naar een ter zake kundige onderzoeker.
  Openbaar Ministerie
  Uit de rapportage over het intakegesprek dat u op 7 juni 2013 voerde met medewerkers blijkt dat uw advocaat op dat moment aan het Openbaar Ministerie verzocht vervolging in te stellen terzake belediging van een ambtenaar in functie. Er was bovendien sprake van de strafrechtelijke behandeling van een aangifte door een medewerker van het AMK over bedreiging. Vanwege de samenhang met de strafrechtelijke behandeling van genoemde zaken kon op dat moment de klachtenprocedure bij de politie niet worden voortgezet.
  Naar aanleiding van uw verzoek is een interventie uitgezet omdat u onvoldoende informatie zou hebben ontvangen over het verloop van de strafzaak. In de e-mail van 19 september 2014 bent u op de hoogte gesteld van de informatie van het Openbaar Ministerie. In de e-mail bent u erop gewezen dat u na de onherroepelijke uitkomst van de strafzaak, de klachtenprocedure bij de politie kan voortzetten.
  Klachten politie
  U hebt op 27 mei 2012 uw klachten ingediend bij de politie. Op 25 maart 2014 bent u op de hoogte gesteld van het oordeel van de politiechef van de eenheid Oost-Nederland. De politiechef heeft u meegedeeld het advies van de klachtencommissie over te nemen en de negen klachtonderdelen deels ongegrond en deels niet ontvankelijk te verklaren.
  Geen onderzoek
  De Nationale ombudsman stelt geen onderzoek in naar uw klachten. Ik zal hieronder toelichten waarom niet.
  Niet ontvankelijkheid
  De Nationale ombudsman deelt de conclusie van de klachtencommissie dat gedragingen van de officier van justitie niet voor onderzoek in aanmerking komen. De Nationale ombudsman vindt het bovendien niet onredelijk dat de commissie het klachtonderdeel waar reeds excuses voor is aangeboden niet ontvankelijk heeft verklaard.
  Belang van een onderzoek
  Bij de beoordeling of een klacht al niet voor onderzoek in aanmerking komt, maakt de Nationale ombudsman de volgende afwegingen.
  Is het mogelijk om behoorlijk onderzoek te doen?
  Gelet op het tijdsverloop is het niet meer mogelijk om op een behoorlijke wijze onderzoek te doen naar feitelijke gedragingen van politieambtenaren in 2012. Een onderzoek zal namelijk geen uitsluitsel meer bieden over hetgeen zich exact heeft voorgedaan. Dat heeft voor een deel te maken met de overigens terechte beslissing van de politiechef om de behandeling van uw klachten op te schorten vanwege lopende strafrechtelijke procedures. Echter na de afhandeling van uw klachten in op 25 maart 2014 hebt u bijna een jaar gewacht om uw klachten aan de Nationale ombudsman voor te leggen. Daarmee is de kans om op waarheidsvinding nog meer bemoeilijkt en zelfs op diverse punten niet meer mogelijk.
  Daarnaast heeft de Nationale ombudsman op basis van de stukken over de afhandeling van uw klachten geen reden gezien om de overwegingen van de commissie ten aanzien van de diverse klachtonderdelen in twijfel te trekken. De Nationale ombudsman ziet niet in dat zijn onderzoek tot andere conclusies zal leiden dan wel nieuwe feiten aan het licht zullen brengen. Ten aanzien van het handboeiengebruik neemt de Nationale ombudsman in verschillende rapporten een duidelijk standpunt in. De Nationale ombudsman vindt dat het gebruik van handboeien uitsluitend is toegestaan als er sprake is van een verdachte die wederspannig of vluchtgevaarlijk is. De politie is op de hoogte van het standpunt van de Nationale ombudsman op dit punt.
  Wat is de toegevoegde waarde van een onderzoek?
  Met de wetenschap dat het niet meer mogelijk is om de gebeurtenissen uit 2012 exact te reconstrueren is het de vraag wat een onderzoek nog toegevoegde waarde heeft. In het intakegesprek dat wij met u voerden in 2013 gaf u desgevraagd aan dat uw doel was dat de zaaksofficier en betrokken politieambtenaren ontslagen worden en dat u gerehabiliteerd wordt na de uitkomst van het onderzoek. Met een onderzoek wil de Nationale ombudsman een wezenlijke bijdrage leveren aan het herstel van vertrouwen tussen burger en overheid. U bent ervan overtuigd dat er grove fouten zijn gemaakt door de politie in 2012en wil dat degenen die u dit aandeden worden gestraft. Dat zal niet gebeuren.
  Bemiddelingsgesprek
  De gebeurtenissen die u overkomen zijn hebben uw vertrouwen in de politie ernstig beschadigd. de Nationale ombudsman is van mening dat een bemiddelingsgesprek in een situatie als in dit geval de enige manier is om tot een betere verstandhouding tussen u en de politie te (kunnen) komen. Oordelen over hetgeen in het verleden niet goed is gegaan voegt in onze ogen weinig toe. Het heeft geen zin daarin te blijven hangen. Een toekomstgericht gesprek biedt juist de kans de situatie te normaliseren en goede afspraken te maken die kunnen leiden tot herstel van vertrouwen. Wij vinden het dan ook jammer dat u tijdens het intakegesprek reeds hebt aangegeven daar niets in te zien. De pogingen om tijdens de klachtenbehandeling het gesprek aan te gaan hebben helaas niets opgeleverd. In onze ogen een gemiste kans. Wij herhalen daarom ons aanbod voor een bemiddelingsgesprek onder leiding van een ombudsbemiddelaar van de Nationale ombudsman. De focus van het gesprek zal uitdrukkelijk zijn wat in de toekomst over en weer van elkaar verwacht kan en mag worden. Voorwaarde voor zo’n gesprek is wel dat zowel u als de politie daarvoor open staan. Als u alsnog openstaat voor zo’n gesprek, kunt u contact opnemen met mevrouw J.D. van xxxvia telefoonnummer (070) 356 3627) Zij zal daarover contact opnemen met de politie.
  Met vriendelijke groet,
  De Nationale ombudsman,
  Reinier van Zutphen. (en een gedigitaliseerde handtekening van hem)

 12. Hans

  17-05-2015
  Aan: De Ombudsman Heer Reinier Van Zutphen,
  PERSOONLIJK
  Zeer geachte Ombudsman,
  .
  Op 16-05-2015 ontving ik het door u ondertekende schrijven, door u gedateerd 13 mei 2015, waarop ik hierbij direct en in eerste instantie/aanleg wil reageren.
  Puntsgewijs wil ik reageren op u schrijven, zoals gezegd in eerste reactie.
  .
  U schrijft: quote: “ op 2 februari 2015 verzocht u de nationale ombudsman een onderzoek in te stellen naar uw klachten over de gedragingen van de politie tijdens en na een incident uit 2012”. (einde quote). Dit berust op een onwaarheid omdat ik u verzocht heb om het schókkende optreden van de klachtencommissie politieoptreden Oost Nederland (zo heten ze nu maar toen heetten ze ‘politieoptreden Gelderland oost’) te onderzoeken. (dit was op schriftelijke uitnodiging van de teamleider, dhr. xxxx, bínnen een jaar na de ‘behandeling’ van die commissie). Dit verzocht ik aan uw onderzoekster, mevr. JD Van xxxx, waarvan ik direct bij het 1e contact het gevoel kreeg: ‘dit wordt wéér een zeperd!’, gelijk als met de onderzoekster mevr. I. xxxx in 2013. Dit gevoel heb ik uitgewerkt in de email die ik als gespreksverslag haar aansluitend toestuurde op 8 maart jongstleden.
  .
  Verder benoemt u hetgeen ons gezin overkomen is rond 7-2-12 als een incident(!). De ervaringen met het handelen van de politie en het Openbaar Ministerie op die datum en aansluitend omschrijven wij beter als een overval, een verwóéstende overval, op massieve maar ook valse en onrechtmatige manier. 4(!) opgefokte jeugdige agenten hebben in een half uur tijd mijn leven en dat van mijn evenzo onschuldige gezin fináál kapót gemaakt. U noemt dat maar een incident…… Dit ‘incident’ werd uitgevoerd met een gemak en vanzelfsprekendheid, dat dit gemeengoed is/wordt tegen vele onschuldige Nederlandse staatsburgers die zich verweren tegen onrecht en nu intussen in mijn geval complete en massieve staatsterreur!
  U vervolgt zich met dat ‘de commissie negen klachtonderdelen’ zou hebben onderzocht. Dit geeft u ook niet correct weer, namelijk hebben ze niets onderzocht, mij enkel geschoffeerd en zelfs meineed gepleegd dmv het erbij verzinnen van niet-gebeurde ‘feiten’! Dit heb ik u dmv een verslag óók aangetoond.
  .
  2e alinea met als titel: Achtergrond klachten
  U bagatelliseert in de eerste zin van die alinea de kapotmakerij en vernielzucht van de opgefokte ‘agenten’ door even vlug te schrijven: quote: “uw klachten over de politie houden verband met het feit dat u op 7 februari 2012 in uw woning en in het bijzijn van uw vrouw en kinderen bent aangehouden door de politie op verdenking van mishandeling.” (einde quote) Méér dan compleet en volledig heb ik uw onderzoekster bekend gemaakt met het buitenproportionele geweld wat de ‘agenten’ toepasten op mij, zónder aanleiding! Gíllend van het trauma, de angst en de pijn ben ik neer gegaan! Mijn kind (dat ze zogenaamd kwamen beschermen) die er met haar neus bovenop stond, stond te shaken van verdriet en angst! Dit is allemaal aan u bekend gemaakt door mij, meneer Van Zutphen, dmv verslagen van gebeurtenissen etc.
  .
  Lezen van het aanhoudingsbevel? (=wettelijk recht óók van verdachten in Nederland) werd even ‘vergeten’ ! Recht van verdachten op fatsoenlijke behandeling? (ach, we zijn met 4 agenten, liegen na afloop de boel wel aan elkaar en niemand die hem gelooft, want wij hebben een ambtseed/ambtsbelofte!) hoewel ik zelfs meerdere leugens van de agent die het hardst tekeer is gegaan, kéíhard aangetoond heb, óók dmv een met toestemming geregistreerde geluidsopname van een loslippige collega die bij de aanhouding aanwezig was. (bij een aangifte van mij op een latere datum).
  .
  “Deze gebeurtenis heeft grote impact op uw leven gehad”, schrijft u verder en dat wij “nog steeds lijden onder de gevolgen van het optreden van de politie en andere instanties”(!) Hoe bagatelliserend kun je dan zijn, meneer Van Zutphen? Ons hele maatschappelijke, financiële en geestelijke leven is potverdorie WEGGEVÁÁGD!!!!!! Het complete vertrouwen in de zuiverheid en oprechtheid van ons rechtssysteem is wég! Wij zijn geslachtofferd vanwege ongelóóflijke leugens, bedrog en scoringsdriften van personen die zich dúrven openbaren als hulpverleners. Nota Bene heeft de aanstichtster van de smérige titel ‘kindermishandeling’ haar functie moeten neerleggen.
  .
  U schrijft verder Eerdere klachten
  Onder andere op de 1e pagina meld u: “deze instanties (stichting maatschappelijk werk en jeugdzorg) zouden verantwoordelijk zijn geweest voor de melding die tot uw aanhouding in 2012 heeft geleid”. Waarom schrijft u dit zo, meneer Van Zutphen? Zijn er nog vraagtekens dan, bij het massieve dossier dat ik u heb doen toekomen, reeds in 2013 en die compléét en vollédig de feiten weergeven? Verder vervolgt u zich: “in een brief van 13 mei 2013 is u meegedeeld dat er ten aanzien van deze instanties geen rol voor de Nationale Ombudsman is weggelegd”. Tóén al niet en nu wéér niet beargumenteerd u voornoemde stelling. U schrijft verder écht : “Vervolgens zijn de klachten over het Openbaar Ministerie en de politie overgedragen naar een ter zake kundige onderzoeker”. Ná deze zin betwijfel ik of u de auteur van dit schrijven bent en/of u zich wel verdiept hebt in mijn dossier…… De door u genoemde ‘ter zake kundige onderzoeker’, doelende op mevr. I. xxxx, heeft mij dusdanig onheus bejegend dat ik gegrond verklaarde klachten over haar bij meneer xxxx (teamleider en klachtenbehandelaar bij u) heb geplaatst. Nadat ze eerst volledig werd ondergesneeuwd door het OM in Arnhem. Hoezo ter zake kundig?
  .
  Openbaar Ministerie
  Het bij u geregistreerde feit dat ik uw onderzoekster meldde op 7 juni 2013 tijdens mijn bezoek aan u voor de intake, namelijk dat mijn (letselschade-) advocaat aan het OM verzocht om vervolging in te stellen tegen mij vanwege de valse aangifte van belediging door de mishandelende agent tijdens mijn arrestatie(zoals gezegd: vanwege zijn ambteed wordt deze per definitie geloofd), kwam omdat de politie en het OM intussen de volle omvang van hun misdaden tegen mij en mijn evenzo onschuldige gezin begrepen en dat ik aan het reclameren was. Dáár vingen de vertragingstactieken en het gefrustreer al aan. Een klacht vanuit mij en meerdere reminders van mijn advocaat droegen er tóch bij dat er meer dan een jaar overheen ging vóórdat de ‘beledigings’ rechtszaak tegen mij behandeld werd. Ik werd veroordeeld (!) maar zónder straf en dat mag als bijzonder te boek.
  .
  Mede door de vertragingstechnieken van het OM maakt u verder in uw schrijven, meneer Van Zutphen, gebruik van uw ónwaarschijnlijke(!) stelling dat e.e.a. al zo ver achter ons ligt en ‘we naar de toekomst moeten kijken’!!!!!!!! Ik houd me in ,meneer Van Zutphen, ik houd me in! Tot de dag van vandaag zijn de autoriteiten mij aan het belagen en beschadigen, meneer Van Zutphen!
  .
  Verder in de alinea van het openbaar ministerie schrijft u een pertinente onwaarheid. Namelijk was er ábsoluut (!) geen sprake van een strafrechtelijke behandeling van een aangifte door een medewerker van het AMK over bedreiging. Ik verzoek u wél, meneer Van Zutphen, om mij zó niet meer te duiden of zo een toon te zetten! Deze valse aangifte (die ik ook in mijn dossier heb), is gedaan door de AMK medewerkster, waarbij ze in haar aangifte melding maakte dat ze geen bewijzen en getuigen had. Dit was niet nodig voor de politie, ze hadden een aangifte van een ‘professional’ en konden lós, waarvan akte. De ‘bedreigingszaak’ is na 1,5 jaar(!) geseponeerd (óók weer na aandringen van de advocaat). Saillant detail is ook dat mevr. de AMK medewerkster pas na ruim 1 maand aangifte deed, overduidelijk overgehaald door de politie, om handvaten te genereren. Daarnaast heb ik aangifte gedaan later van het doen van valse aangifte, artikel 18 WvS geloof ik, maar in het aan u gestuurde dossier kunt u lezen dat ook deze door justitie is geseponeerd, zoals alle andere 13 aangiftes die ik intussen gedaan heb bij de politie. Steeds onderbouwd met op schrift aantonende feiten.
  .
  Twee (!) hele jaren heeft de politie in samenspanning met het OM mijn klachtenbehandeling bij de klachtencommissie zo weten te vertragen. Klachten politie: Dáár heeft u het bewijs, meneer Van Zutphen. Namelijk op 27 mei 2012 mijn klachten ingediend, op 25 maart 2015 ‘op de hoogte gesteld’!!!! In mijn dossier heb ik een (vermoedelijk voor mij onbedoelde) mail van ene JWA de Jong van het OM die reeds in 2012 de secretaris van de klachtencommissie liet weten dat er geen obstakel meer was voor de ‘klachtenbehandeling’. Tóch werd er gewacht totdat de smérige aangifte van de molesterende agent (belediging) werd behandeld door de rechter!
  .
  Belang van een onderzoek
  U schrijft: is het mogelijk om behoorlijk onderzoek te doen?
  Nu begaat u een verhandeling waarin u niet alleen aantoont dat u uw status en maatschappelijke verantwoording verloochent, maar nóg erger: u plaatst zich met de volgende verhandeling buiten het vertrouwensveld van onze complete Nederlandse samenleving dusdanig dat dit uw eigen ‘ónafhankelijke’ positie ondermijnt……………
  U schrijft namelijk: “gelet op het tijdsverloop is het niet meer mogelijk om op behoorlijke wijze onderzoek te doen naar de feitelijke gedragingen van politieambtenaren in 2012.”
  Wij zijn als gezin al geschokt dat de politie en het OM zich op een meer dan onwettige manier vergrepen heeft aan ons, maar dit met deze strategie bij volgende gezinnen wéér kan doen, die zich verzetten tegen leugens en bedrog. U wéét wat voor een strategieën deze organisaties opzetten. Waar bent u mee bezig, meneer Van Zutphen???? Ik heb uw huidige onderzoekster, mevrouw JD Van xxxx rúímschoots en meerdere malen in diverse emails bekend gemaakt met mijn voorstellen om álles en álles aan te tonen en toe te sturen ter zake. Mijn dossier is groot, massief en compleet. Dit vanwege de ervaring in bedrijfsvoering van mijn tot 2012 succesvolle onderneming die vanwege de politie en OM vólledig naar de knoppen is gegaan! Blijvend letsel is er toegebracht aan mijn lichaam meneer Van Zutphen, dusdanig dat ik geen enkel kant meer op kan. Financieel geruïneerd kan ik amper mijn gezin nog voeden. WÁÁR BENT U MEE BEZIG, MENEER VAN ZUTPHEN???
  .
  Hoe dúrft u mij te verwijten dat het mijn schuld zou zijn dat ik bijna een jaar gewacht heb om mijn klachten aan de Nationale Ombudsman voor te leggen? Ik sta nu al 3,5 jaar met mijn verwoeste lichaam, geest en complete leven op en ga ermee naar bed, maar dat wil nog niet zeggen dat ik stil zit! Omdat de politie en het OM zich dmv collusie massaal tegen mij keren(dit toon ik óók aan) val ik van het ene geloof van het andere geloof af. Wetten en Rechten zijn er voor de gewone burger. Dit hoeft schijnbaar niet te gelden voor personen werkzaam op bepaalde posities. Zoals aan u gevraagd in mijn serie emails naar mevr. JD Van xxxx, bij hoevelen zijn ze intussen ook tekeer gegaan? Ik wijs u nógmaals en met krácht op uw maatschappelijke verantwoording: u verschaft de politie en het OM met deze smakeloze stellingnames in uw brief een óngekende vrijbrief tot verwoesting van levens van onschuldige personen en gezinnen.
  .
  U gaat vóórt met uw onverantwoordelijke meningen en ongefundeerde stellingnames, namelijk schrijft u in de 3e alinea: “daarnaast heeft de Nationale Ombudsman op basis van de stukken over de afhandeling van uw klachten geen reden gezien om de overwegingen van de commissie ten aanzien van de diverse klachtonderdelen in twijfel te trekken”. Dit is werkelijk ongekend, óngekénd! Meerdere malen heb ik uw klachtonderzoekster JD Van xxxx telefonisch en in gespreksverslagen aangegeven dat hetgeen ik reeds naar haar gestuurd had als dossier, op verzoek overduidelijk en aanvullend toegestuurd zou worden, volledig de feiten, data etc. etc. aantonend. De angst voor hetgeen u op voordracht van haar nu doet, heb ik in een eerdere mail al naar haar geuit. U doet het gewoon, u doet het gewoon!!!!!! In de hoop dat deze zwarte bladzijde in onze verziekte (vergeef mij deze wóédende oprisping) Democratische Rechtsstaat vlug overwaait. Een utopie, meneer Van Zutphen.
  .
  Dan komt u in dezelfde alinea met een doekje voor het bloeden. U stelt dat in verschillende rapporten door de NO een duidelijk standpunt ingenomen wordt. Fijntjes wijs ik u op mijn eerdere communicaties en uitingen naar u en naar meerdere andere instanties en personen dat bij de arrestatie vrijwel dírect gróf geweld is gebruikt. Gillend gaf ik vóór het boeien (ze waren mijn armen al met grof geweld op mijn rug aan het breken) dat ik reuma heb en dat het gewoonweg niet ging, ook vanwege mijn stevigheid. Dit in mijn koortsige gedachten vrezend en realiserende dat ze bewúst aan het molesteren waren. Ik kón mijn 2e arm gewoonweg niet op mijn rug krijgen! Dit werd door de agenten uitgelegd als verzet, ze gingen lós! De woorden van de agent (die het hardst tekeer is gegaan) toen ik in de auto getrapt was: “dan had je maar zelf naar het bureau moeten komen”!, spoken nog steeds door mijn hoofd en maakten van zijn handelen folteren. (Nederlandse en Europese wetgeving). In al zijn opgefoktheid en vernielzucht wist hij ook mijn vrouw en kinderen te bedreigen om de deur in trappen als hij niet 123 een ID van mij overhandigd kreeg. Hij was even teruggelopen naar de deur die mijn vrouw intussen gesloten had.
  .
  U schreef verder: : Wat is de toegevoegde waarde van een onderzoek?
  (noot van mij):Volgens alle rechtvaardige Nederlanders is de waarde van een onderzoek dat aan de hand van een volledig en vernietigend rapport uwerzijds de misdragingen, misdaden en nu de walgelijke collusie van politie en Openbaar Ministerie tegen onschuldige mensen en gezinnen ophoudt! U wijst nu heel flauw naar ‘herstel van vertrouwen tussen burger en overheid’. Dit kan echter enkel dán bereikt worden als er dmv een vernietigend rapport de misdrijven aan de kaak gesteld worden en zich misdragende overheidsdienaren de uiterste consequenties van hun misdrijven dienen te aanvaarden.
  .
  Verder schrijft u: “u bent ervan overtuigd dat er grove fouten zijn gemaakt door de politie in 2012 en wil dat degenen die u dit aandeden worden gestraft. Daar ben ik niet alleen van overtuigd, dat heb ik u ook volledig aangetoond!U heeft op dit moment reeds kilo’s dossier van mij toegestuurd gekregen en komt nu met deze opmerking? WÁÁR IS UW MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING?
  .

  Uw onderzoekster JD Van xxxx is door mij bekend gemaakt met een serie aanvullende misdrijven en onrechtmatigheden die tot de dag van vandaag(!) met nu mij uitgehaald worden door diezelfde politie en OM. Deze heb ik aangeboden op schrift om deze in het onderzoek mee te nemen. Waar is die uitwerking in uw voornoemd schrijven?
  .
  Verder schrijft u:
  ‘Wat is de toegevoegde waarde van een onderzoek?’
  Quote: “Met de wetenschap dat het niet meer mogelijk is om de gebeurtenissen uit 2012 exact te reconstrueren is het de vraag wat een onderzoek nog toegevoegde waarde heeft.” (einde quote) Hier bent u werkelijk leugenachtig, bedrieglijk en ontkennend! Ik heb u toegestuurd de misdrijven (waaronder meineed) van nu aansluitend de klachtencommissie 2014(!), vollédig aangetoond!
  IN NAAM VAN DE NEDERLANDSE GEMEENSCHAP ÉN DE NEDERLANDSE RECHTSORDE, WAAR U ZICH AAN GECONFORMEERD HEEFT, SOMMÉÉR IK U ZELFS OM DEZE NIET TE VERLOOCHENEN EN VERDORIE UW WÉRK TE DOEN!
  .
  Bemiddelingsgesprek.
  Quote: “de gebeurtenissen die u zijn overkomen hebben uw vertrouwen in de politie ernstig beschadigd”.
  Dit is wederom een óngelóóflijke bagatelliserende ontkenning en het negeren van massa’s misdrijven en onrechtmatigheden van én politie én OM én de klachtencommissie politieoptreden! Door nota bene u(!), de Nationale Ombudsman waar mensen met enórme schades aangericht door de overheid zich in uiterste nood naar kunnen wenden. WÁÁR BENT U MEE BEZIG, MENEER VAN ZUTPHEN?
  .
  U stelt een bemiddelingsgesprek voor!?!?!?!?!?! Is dit een grap???
  .
  In de laatste alinea van uw schrijven (nog steeds onder uw noemer: ’bemiddelingsgesprek’) stelt u: quote: “de pogingen om tijdens de klachtenbehandeling het gesprek aan te gaan hebben helaas niets opgeleverd, in onze ogen een gemiste kans”.
  .
  U spreekt hier wéér over 2012, waarin dit nóóit door u voorgesteld is! WAAR BENT U IN GÓDSNAAM MEE BEZIG, MENEER VAN ZUTPHEN????
  .
  Nu even concreet mevrouw Van xxxx en heer xxxx;
  Ik realiseer mij dat dhr. Van Zutphen geen enkele bijdrage heeft geleverd aan uw brief van 13 mei 2015. Gisteren heb ik uw organisatie gebeld en een terugbelverzoek achtergelaten. Daar zal ik maar niet op wachten, het zal zinloos zijn.
  Kijk, als het u teveel is of als u geen tijd voor gedegen onderzoek heeft, zeg dat dan eerlijk. Maar de verbijsterende, ontluisterende en smakeloze brief die u mij dd 13-5 j.l. stuurde is naar mijn smaak van een dusdanig bedrieglijk gehalte, dit móét Nederland weten! U verschuilt zich achter de gedigitaliseerde handtekening van de Ombudsman. Ik ga uit alle macht proberen dhr. Van Zutphen persoonlijk te spreken te krijgen om de bedrieglijke malversaties van u aan de kaak te stellen. De beste man is amper geïnstalleerd en u bezoedelt, beschaamt en beschadigt zijn naam al. Daarnaast beschadigt en beschaamt u ook het vertrouwen van de complete Nederlandse samenleving in uw organisatie. U pleegt naar mijn smaak bedrog van de bovenste categorie.
  Ik heb zelden tot nooit zo een valselijk, bedrieglijk en leugenachtig geschrift onder ogen gehad.
  .
  Schande!

 13. Pieter Bliek

  Beste Hans,

  Halleluja en een volmondig amen op de onthullingen die jij hier van dit bedrieglijke instituut de Nationale Ombudsman hebt gegeven. Het is niets anders dan een wolf in schaapskleren, die slechts opkomt voor de belangen
  van de overheid en de leugenachtige en bedrieglijke politieagentjes de hand boven het hoofd houdt.

  Word wakker Nederland! De Ombudsman geeft helemaal niks om de burger. Dit waardeloze instituut speelt een
  toneelstukje. De democratie stelt geen ene moet voor!

  Eens te meer de uitspraak van professor Friedrich Weinreb:

  ‘Verweg de meeste mensen blijven tot het bittere einde geloven in de fictie van de legaliteit, in plaats van
  in de realiteit van de illegaliteit.’

  In de vurige hoop dat de Nederlandse media, de zogenaamde poortwachters van onze democratie, deze verhalen
  over de corrupte Nationale Ombudsman eens oppakt en breed uitmeet. En anders wens ik hen toe vooral heel diep in coma te blijven, en het Nederlandse klootjesvolk dood te gooien met volledig infantiel nieuws over het broekpak dat Trijntje Oosterhuis aan had op het Eurovisie Songfestival. Geef het volk brood en spelen en slaap vooral rustig verder…

  En gaat over tot de orde van de dag!

  Is getekend,

  Pieter Bliek (Zedendelinquent uit Alkmaar)

 14. Hans

  From: hans
  Sent: Sunday, May 24, 2015 10:08 AM
  To: Ombudsman Nationale Nationale ombudsman
  Subject: Klacht tegen mevr. JD Van Wxxx

  geachte Ombudsman,

  Tot mijn leedwezen dien ik hierbij een formele klacht in tegen de handelswijze en het gedrag van uw medewerkster mevrouw JD van Wxxx.

  Ik beklaag mij over haar met als noemer:

  ÉRNSTIG BEDROG EN ERNSTIG PLICHTSVERZUIM!

  graag een bevestiging van dit verzoek en een uitleg over de te volgen stappen.

  mvrgr Hans

  ps: mijn dossier ter zake het bedrog van mvr. Van Wijk is door u genummerd: 2015011xx

 15. Pieter Bliek

  De Nationale Ombudsman is niets meer dan een schoothondje van de overheid met zijn staatsterreur uitgevoerd door de Nationale Politie, waarvan nietsvermoedende onschuldige burgers het slachtoffer zijn. Nederland begint ondertussen aardig te lijken op een politiestaat.

  Het wordt de hoogste tijd dat de media massaal wakker worden!!!

 16. Hans

  .
  Goedemorgen Nederland!
  .
  Tot mijn genoegen en eer strekkende wil ik u hierbij mededelen dat er afgelopen vrijdag een brief van de Nationale Ombudsman prijkte in mijn brievenbus.
  Deze is door meneer Reinier van Zutphen persóónlijk ondertekend!
  Mede daarom is hij mijn persoonlijk vriend geworden.
  Dit schrijven en mijn reactie daarop, nu ook persoonlijk aan mijn nieuwe vriend Rein gericht, staat binnenkort op deze site.

  met zeer veel groeten,
  Hans uit Kerkdriel
  .

 17. Hans

  Kerkdriel 17-06-2015
  Schrijven aan mijn intussen persoonlijk vriend, de Nationale Ombudsman Rein (Reinier) van Zutphen, in het rijke bezit van mínstens één hele grote dikke middelvinger.
  Zeg Rein,
  Gedateerd 11 juni 2015 ontving ik jullie schrijven, in dit geval opgesteld door de volgende ‘behandelend’ medewerker mw. Mr. J.E. Passchier.
  Vooraleerst wil ik jou verzoeken om jouw onderdanen op te dragen, nu ik jou aanmerk als mijn persoonlijk vriend, met hun neus tussen onze eventuele verdere briefwisseling(en) uit te blijven? Waarom ben jij nu door mij verkozen om mijn persoonlijk vriend te worden? Dat heeft twee zeer goede redenen, namelijk onder dat schrijven staat nu eens eindelijk jouw zelf gezette handtekening, persóónlijk! Ten tweede is er een spreekwoord dat volledig ziet op jouw club waar jij sinds 1 april(!) de scepter zwaait, namelijk: “met jullie als vriend heb je geen vijanden meer nodig”!
  Voor de compleetheid en duidelijkheid verwoord ik hierna de inhoud van jouw schrijven Rein.
  [[[[[[[[[[[Geachte heer de Ree,
  Dank voor uw e-mail van 21 mei 2015. Daarin maakt u duidelijk dat u het er niet mee eens bent dat wij geen onderzoek instellen naar aanleiding van uw klacht over de politie Oost Nederland. Wij hebben uw e-mail opgevat als een verzoek om herziening. Hierbij laat ik u weten dat wij niet op uw verzoek ingaan.
  Geen nieuw onderzoek.
  In uw e-mail hebt u in niet mis te verstane taal duidelijk gemaakt wat uw mening is over zowel de politie als ook over de Nationale Ombudsman en zijn medewerkers.
  Wat betreft uw klacht over het politieoptreden in 2012 het volgende. Anders dan u wellicht meent, zijn wij bij de beslissing om geen onderzoek in te stellen niet over één nacht ijs gegaan: de diverse aspecten zijn in kaart gebracht en op basis daarvan is na afweging besloten dat een onderzoek niet zinvol meer was. Dat was onder meer vanwege het tijdsverloop en mede in aanmerking genomen hetgeen u met uw klacht hoopte te bereiken: ontslag voor de betrokken politieambtenaren en zaaksofficier van justitie.
  Zoals wij u in onze brief van 13 mei 2015 ook hebben geschreven, begrijpen wij goed dat u en uw gezin nog altijd kampen met problemen vanwege de gebeurtenis in 2012. Een eventueel onderzoek – door en rapport van de Nationale ombudsman zullen die problemen op zich niet oplossen. Wat betreft de negatieve gevolgen die de gebeurtenis heeft gehad op uw mening over de politie, herhaal ik nogmaals ons aanbod om een bemiddelingsgesprek te organiseren.
  Met vriendelijke groet, De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen. ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

  Ik heb even de voorbije dagen nodig gehad om het door jouw ondertekende schrijven tot mij te nemen, Rein. De vraag die ik mij stelde was en is, zal ik er inhoudelijk op ingaan? Het beliegen en belazeren dat jullie daarin wederom plegen is van een verdere dusdanige schokkendheid, ik móét wel!
  Jij verwijst in jouw eerste zin naar mijn email van 21 mei waarin ik in 1e aanleg reageer op de afwijzing van uw organisatie tot onderzoek, alhoewel ik zéér compleet een serie feiten onderbouw over een serie misdragingen en zelfs misdrijven van een scala aan overheidsinstanties. Jij maakt echter geen melding van mijn officieel geplaatste klacht via email dd 24-5-15 en (herhaald) 29-5-15 tegen één van uw ‘behandelend’ medewerksters van ernstig bedrog en ernstig plichtsverzuim. Daar negeren jullie, een herkenbaar fenomeen. Enige dagen daarna ben ik wel gebeld door dhr. Verpalen (klachtenbehandelaar/teamleider van jou). Deze zou mij, in overleg met jou persoonlijk een schrijven doen toekomen waarin jouw club aangeeft dat de gemelde misdadige feitelijkheden te massaal en machtig zijn en dat jullie daarom geen onderzoek doen, ipv het schokkende, bedrieglijke schrijven dat ik dd 13 mei ontving van jouw club, als klacht te behandelen. Daar zit ik nog steeds op te wachten.
  ‘wij zijn niet over één nacht ijs gegaan’ schrijf jij verder. Naar mijn idee is er intensief intern, maar zeker ook met o.a. de politie en het OM, overlegd door jullie.(dit wordt door jullie ‘afweging’ genoemd) Ik ga er ook vanuit dat er analyses zijn toegepast van mijn verstandelijke vermogens, mijn juridische kennis/ondersteuning en in hoeverre ik o.a. daarmee het beste af te zeiken ben. Zo’n analyse is er vermoedelijk ook toegepast op dhr. Pieter Bliek uit Alkmaar, waarbij jullie ook zo schandelijk feitelijkheden genegeerd hebben over de misdragingen van o.a. de politie. Bij deze jongeman hebben jullie je verkeken, hij is een journalist en rust niet voordat het grote publiek bekend is gemaakt met jullie strategieën. Net als bij hem tref ik bij mijzelf een overdadige hoeveelheid rechtvaardigheidsgevoel aan, Rein. Iets wat ik nu voor de 2e (!) keer bij jullie niet aangetroffen heb. Aan de hand van o.a. zijn verhaal, geplaatst op http://www.valsbeschuldigd.nl heb ik binnen de gestelde termijn van een jaar, jullie hernieuwd benaderd, hoewel ik mijn geloof in jullie reeds eerder verloren was. Wat blijkt? Dhr. Bliek heeft van het begin tot het eind volledig gelijk!
  Maar wat te denken van dhr. Karel de Werd? (bron internet: http://www.SDN.nl): Nationale Onbudsman Roel Fernhout krijgt ongenadig op zijn donder van Karel de Werd.
  Nu kan het zijn Rein, dat mensen zoals ik en (vele) anderen e.e.a. niet helemaal goed begrijpen. Jij schreef mij namelijk dat : “de diverse aspecten in kaart gebracht zijn…..”. Ik concludeer daaruit dat jullie aansluitend het algemeen belang laten prevaleren en daarbij de ónomstotelijke, kéíhard aangetoonde FEITEN terzijde schuiven en daarmee het ondergeschikte belang van het individu volledig vertrappen! Als jullie daadwerkelijk over zouden gaan tot überhaupt onderzoek kúnnen jullie niet anders dan je uitspreken over de misdrijven van bijvoorbeeld de politie.
  Wat scoor jij nou op jaarbasis Rein? De Balkenende norm? Trouwens, wat wordt er op jaarbasis zo’n beetje op jullie rekening courant gestort? Dat is gemeenschapsgeld hé vrind!? Een klein deel daarvan komt daarom ook uit mijn zakken en dat is zachtjes gezegd een beetje wrang. Wat schreeuwt jullie website van de daken?: “in 2014 36000(!) zaken behandeld!!!!!!” Hoe velen worden er ook volledig geminacht door jullie Rein? Te belazeren en te vertrappen poppetjes……..
  Nu moest ik gisteren naar het toilet voor de grote boodschap. Tot mijn ongenoegen zag ik dat het toiletpapier op was. Omdat er enige urgentie was terzake het gewenste toiletbezoek tastte ik naar de stapel in het bakje ‘waardeloze geschriften van (naar mijn smaak) wáárdeloze instanties’. Jullie schrijven leende zich merkwaardig genoeg uitstékend voor het doel, waarbij vermeld dat er nog een deel van jullie geschrift over is, namelijk de verhandeling onderaan jullie schrijven waarbij het ‘bemiddelingsgesprek’ nogmaals voorgesteld wordt. Dít stukje waardeloos schrijven/papier gebruik ik om de volgende keer mijn achterste mee af te vegen.
  Wat zei de Rijdende Rechter Frank Visser in een opwelling ook alweer over jouw clubje Rein? Quote: “de Nationale Ombudsman, een tandeloze tijger”. Ik vul dit, met de ervaringen tot heden, aan met de woorden van dhr. Pieter Bliek: quote: “een wolf in schaapskleren die opkomt voor de belangen van de overheid”!
  In feite conformeren jullie jezelf naar mijn smaak aan díe organisaties die op een grúwelijke manier, meerdere wetgevingen negerende, zich ernstig vergrepen hebben aan hardwerkende, onschuldige burgers. In mijn geval zelfs het létterlijk verwoesten van mijn en mijn gezin’s leven, enkel omdat ik mij op mijn eigen menselijke manier verzette tegen de leugens en het sch*fterige bedrog van de hulpverlening ! Wát zegt dat dan over jouw club, Rein? (zelf invullen……..)
  Met zéér gepaste minachting terug Rein, VRÍND! (oh, en een middelvinger terug)

  JL de Ree, Kerkdriel

 18. Hans

  zoals gemeld hier aan te treffen de laatstelijke briefwisselingen tussen de NO en mij.

  Kerkdriel 17-06-2015
  Schrijven aan mijn intussen persoonlijk vriend, de Nationale Ombudsman Rein (Reinier) van Zutphen, in het rijke bezit van mínstens één hele grote dikke middelvinger.
  Zeg Rein,
  Gedateerd 11 juni 2015 ontving ik jullie schrijven, in dit geval opgesteld door de volgende ‘behandelend’ medewerker mw. Mr. J.E. Passchier.
  Vooraleerst wil ik jou verzoeken om jouw onderdanen op te dragen, nu ik jou aanmerk als mijn persoonlijk vriend, met hun neus tussen onze eventuele verdere briefwisseling(en) uit te blijven? Waarom ben jij nu door mij verkozen om mijn persoonlijk vriend te worden? Dat heeft twee zeer goede redenen, namelijk onder dat schrijven staat nu eens eindelijk jouw zelf gezette handtekening, persóónlijk! Ten tweede is er een spreekwoord dat volledig ziet op jouw club waar jij sinds 1 april(!) de scepter zwaait, namelijk: “met jullie als vriend heb je geen vijanden meer nodig”!
  Voor de compleetheid en duidelijkheid verwoord ik hierna de inhoud van jouw schrijven Rein.
  [[[[[[[[[[[Geachte heer de Ree,
  Dank voor uw e-mail van 21 mei 2015. Daarin maakt u duidelijk dat u het er niet mee eens bent dat wij geen onderzoek instellen naar aanleiding van uw klacht over de politie Oost Nederland. Wij hebben uw e-mail opgevat als een verzoek om herziening. Hierbij laat ik u weten dat wij niet op uw verzoek ingaan.
  Geen nieuw onderzoek.
  In uw e-mail hebt u in niet mis te verstane taal duidelijk gemaakt wat uw mening is over zowel de politie als ook over de Nationale Ombudsman en zijn medewerkers.
  Wat betreft uw klacht over het politieoptreden in 2012 het volgende. Anders dan u wellicht meent, zijn wij bij de beslissing om geen onderzoek in te stellen niet over één nacht ijs gegaan: de diverse aspecten zijn in kaart gebracht en op basis daarvan is na afweging besloten dat een onderzoek niet zinvol meer was. Dat was onder meer vanwege het tijdsverloop en mede in aanmerking genomen hetgeen u met uw klacht hoopte te bereiken: ontslag voor de betrokken politieambtenaren en zaaksofficier van justitie.
  Zoals wij u in onze brief van 13 mei 2015 ook hebben geschreven, begrijpen wij goed dat u en uw gezin nog altijd kampen met problemen vanwege de gebeurtenis in 2012. Een eventueel onderzoek – door en rapport van de Nationale ombudsman zullen die problemen op zich niet oplossen. Wat betreft de negatieve gevolgen die de gebeurtenis heeft gehad op uw mening over de politie, herhaal ik nogmaals ons aanbod om een bemiddelingsgesprek te organiseren.
  Met vriendelijke groet, De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen. ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

  Ik heb even de voorbije dagen nodig gehad om het door jouw ondertekende schrijven tot mij te nemen, Rein. De vraag die ik mij stelde was en is, zal ik er inhoudelijk op ingaan? Het beliegen en belazeren dat jullie daarin wederom plegen is van een verdere dusdanige schokkendheid, ik móét wel!
  Jij verwijst in jouw eerste zin naar mijn email van 21 mei waarin ik in 1e aanleg reageer op de afwijzing van uw organisatie tot onderzoek, alhoewel ik zéér compleet een serie feiten onderbouw over een serie misdragingen en zelfs misdrijven van een scala aan overheidsinstanties. Jij maakt echter geen melding van mijn officieel geplaatste klacht via email dd 24-5-15 en (herhaald) 29-5-15 tegen één van uw ‘behandelend’ medewerksters van ernstig bedrog en ernstig plichtsverzuim. Daar negeren jullie, een herkenbaar fenomeen. Enige dagen daarna ben ik wel gebeld door dhr. Verpalen (klachtenbehandelaar/teamleider van jou). Deze zou mij, in overleg met jou persoonlijk een schrijven doen toekomen waarin jouw club aangeeft dat de gemelde misdadige feitelijkheden te massaal en machtig zijn en dat jullie daarom geen onderzoek doen, ipv het schokkende, bedrieglijke schrijven dat ik dd 13 mei ontving van jouw club, als klacht te behandelen. Daar zit ik nog steeds op te wachten.
  ‘wij zijn niet over één nacht ijs gegaan’ schrijf jij verder. Naar mijn idee is er intensief intern, maar zeker ook met o.a. de politie en het OM, overlegd door jullie.(dit wordt door jullie ‘afweging’ genoemd) Ik ga er ook vanuit dat er analyses zijn toegepast van mijn verstandelijke vermogens, mijn juridische kennis/ondersteuning en in hoeverre ik o.a. daarmee het beste af te zeiken ben. Zo’n analyse is er vermoedelijk ook toegepast op dhr. Pieter Bliek uit Alkmaar, waarbij jullie ook zo schandelijk feitelijkheden genegeerd hebben over de misdragingen van o.a. de politie. Bij deze jongeman hebben jullie je verkeken, hij is een journalist en rust niet voordat het grote publiek bekend is gemaakt met jullie strategieën. Net als bij hem tref ik bij mijzelf een overdadige hoeveelheid rechtvaardigheidsgevoel aan, Rein. Iets wat ik nu voor de 2e (!) keer bij jullie niet aangetroffen heb. Aan de hand van o.a. zijn verhaal, geplaatst op http://www.valsbeschuldigd.nl heb ik binnen de gestelde termijn van een jaar, jullie hernieuwd benaderd, hoewel ik mijn geloof in jullie reeds eerder verloren was. Wat blijkt? Dhr. Bliek heeft van het begin tot het eind volledig gelijk!
  Maar wat te denken van dhr. Karel de Werd? (bron internet: http://www.SDN.nl): Nationale Onbudsman Roel Fernhout krijgt ongenadig op zijn donder van Karel de Werd.
  Nu kan het zijn Rein, dat mensen zoals ik en (vele) anderen e.e.a. niet helemaal goed begrijpen. Jij schreef mij namelijk dat : “de diverse aspecten in kaart gebracht zijn…..”. Ik concludeer daaruit dat jullie aansluitend het algemeen belang laten prevaleren en daarbij de ónomstotelijke, kéíhard aangetoonde FEITEN terzijde schuiven en daarmee het ondergeschikte belang van het individu volledig vertrappen! Als jullie daadwerkelijk over zouden gaan tot überhaupt onderzoek kúnnen jullie niet anders dan je uitspreken over de misdrijven van bijvoorbeeld de politie.
  Wat scoor jij nou op jaarbasis Rein? De Balkenende norm? Trouwens, wat wordt er op jaarbasis zo’n beetje op jullie rekening courant gestort? Dat is gemeenschapsgeld hé vrind!? Een klein deel daarvan komt daarom ook uit mijn zakken en dat is zachtjes gezegd een beetje wrang. Wat schreeuwt jullie website van de daken?: “in 2014 36000(!) zaken behandeld!!!!!!” Hoe velen worden er ook volledig geminacht door jullie Rein? Te belazeren en te vertrappen poppetjes……..
  Nu moest ik gisteren naar het toilet voor de grote boodschap. Tot mijn ongenoegen zag ik dat het toiletpapier op was. Omdat er enige urgentie was terzake het gewenste toiletbezoek tastte ik naar de stapel in het bakje ‘waardeloze geschriften van (naar mijn smaak) wáárdeloze instanties’. Jullie schrijven leende zich merkwaardig genoeg uitstékend voor het doel, waarbij vermeld dat er nog een deel van jullie geschrift over is, namelijk de verhandeling onderaan jullie schrijven waarbij het ‘bemiddelingsgesprek’ nogmaals voorgesteld wordt. Dít stukje waardeloos schrijven/papier gebruik ik om de volgende keer mijn achterste mee af te vegen.
  Wat zei de Rijdende Rechter Frank Visser in een opwelling ook alweer over jouw clubje Rein? Quote: “de Nationale Ombudsman, een tandeloze tijger”. Ik vul dit, met de ervaringen tot heden, aan met de woorden van dhr. Pieter Bliek: quote: “een wolf in schaapskleren die opkomt voor de belangen van de overheid”!
  In feite conformeren jullie jezelf naar mijn smaak aan díe organisaties die op een grúwelijke manier, meerdere wetgevingen negerende, zich ernstig vergrepen hebben aan hardwerkende, onschuldige burgers. In mijn geval zelfs het létterlijk verwoesten van mijn en mijn gezin’s leven, enkel omdat ik mij op mijn eigen menselijke manier verzette tegen de leugens en het sch*fterige bedrog van de hulpverlening ! Wát zegt dat dan over jouw club, Rein? (zelf invullen……..)
  Met zéér gepaste minachting terug Rein, VRÍND! (oh, en een middelvinger terug)

  Hans, Kerkdriel

 19. Hans

  goedemorgen Nederland.
  .
  Hoe was uw zomerreces? Ik hoop dat u uitgerust en met de nodige energie het jaar kunt vervolgen.
  .
  zeer binnenkort publiceer ik hier het laatste schrijven van de bedriegers van de Ombudsman, waarbij ik een conclusie zal trekken.
  Bij voorbaat wil ik u nu al laten weten dat de NO ook de leugen niet schuwt, dat toon ik dan ook aan.
  .

  groet Hans

 20. Pieter Bliek

  Hoi Hans,

  De leugens van de Nationale Onbuttsman (Kontman) hebben we al lang geleden aangetoond Hans.
  Dus die aanvulling die je binnenkort publiceert is hier slechts een bevestiging van.

  Maar Nederland en de gehele vaderlandse pers mogen wat mij betreft in een diepe coma blijven.

  Groet, Pieter Bliek

 21. Hans

  .
  Goedemorgen Nederland!
  .
  even een opfrisser….
  Zoals een paar plaatsingen hierboven weergeeft (18 juni 2015) heb ik de NO op niet mis te verstane wijze gewezen op hun verantwoording. Uitgebreid heb ik de club van Reinier van Zutphen aangetoond de sm**rlapperij van instanties zoals daar zijn Juvans den Bosch, Bureau Jeugdzorg (nu opgeheven maar de ‘professionals’ hebben zich zéker weer genesteld in een vergelijkbaar clubje maar dan bij een goedbetalende gemeente), AMK (heeft naamsverandering ondergaan en heet nu ‘veilig thuis’ maar ook hier kun je er vanuit gaan dat de ‘professionals’ dezelfde zijn), politie met hun ‘onafhankelijke’ klachtencommissie en openbaar ministerie.
  .
  Zoals dus te lezen kom ik niet anders dan tot de conclusie dat het één hele grote grap en leugen is.
  Overigens herinner ik mij ook een telefoongesprek met dhr. Verpaalen van de NO. Deze benaderde mij omdat ik een klacht had ingediend tegen de 2e ‘onderzoekster’ van hun, mevrouw JD van Wijk. Ik beklaagde mij bij de NO over haar ter zake ÉRNSTIG BEDROG EN ÉRNSTIG PLICHTSVERZUIM. (hierboven te lezen) Deze man (verpaalen) keuvelde wat en deed niet veel meer dan ochgut ochgut ochgut uitkramen. Een behandeling van mijn klachten tegen mevr. v. Wijk heeft nooit plaatsgevonden. Op enig moment tijdens dat telefoongesprek stelde hij dat de NO mij een verklaring zou sturen dat het de NO in feite te machtig was. Daar wacht ik nog steeds op. Een 2e opvallende uitspraak die hij deed was dat hij zich verwonderde dat ik (ook tijdens dat telefoongesprek) zo rustig bleef. Waarop ik hem zei dat partijen er juist op zitten te wachten tot je ontploft. Dan hebben ze een gedegen argument om de stekker eruit te trekken.
  .
  En ja hoor, ná mijn schrijven aan intussen mijn hartsvrind Reinier (17-6-15) kwam er het nu volgende briefje binnen. Wéér ondertekend PERSOONLIJK door vrind Rein!! :
  .
  Geachte heer de Ree,
  Wij hebben uw e-mail van 17 juni ontvangen en toegevoegd aan uw dossier bij ons. Op uw eventuele verdere berichten over dit onderwerp wordt niet meer inhoudelijk gereageerd.

  Met vriendelijke groet,
  de Nationale Ombudsman,
  Reinier van Zutphen
  .
  Wat blijkt nu? Nooit nooit, driewerf NÓÓIT! heeft de NO inhoudelijk gereageerd. Het enige wat ze gedaan hebben is informatie verzamelen (nou, daar heb ik ze van voorzien!) om vervolgens helemaal niks te doen! Nóóit heeft enig persoon van de NO een uitspraak of what so ever telefonisch of schriftelijk mij doen toekomen. Dus die zin: “op uw eventuele verdere berichten over dit onderwerp wordt niet meer inhoudelijk gereageerd”, blijkt ook nog eens een leugen!
  Wat een grap………
  Hee Rein, grote vrind? Als ik ooit nog eens wat terug kan doen, roep maar hoor! Want daar heb je vrinden voor.
  Twéé middelvingers terug hoor!

  groet Hans

 22. Wendy

  hallo. ook ik heb een klacht ingediend over de sukkels van UWV destijds bij de nationale ombudsman. Een dom wicht van de nationale ombudsman werd boos ( omdat ik hersens in mijn hoofd heb en zij lucht ),

  Toen verzon ze kindermishandeling en ik kreeg toen een paar domme wijven van de AMK in mijn huis . Stel deuzen.

  De politie pest gewoon lekker mee, lomp volk. teringlijers zijn het , stuk voor stuk. En die uitgerangeerde dellen ??? Die laat ik nooit meer in mijn huis, gewoon bij de honden zetten.

 23. Wendy

  Gewoon tapes opnemen en deze op internet plaatsen. Wat zij doen mag toch niet ? Wat jij wil met tapes mag zeker wel. Uitroeien die purken en lompe geitekoppen

 24. Wendy

  En als ze je opbellen moet je zeggen dat ze prostitutie – diensten aanbieden en dat je daar niet van gediend bent. Die lompe dellen worden betaald om mensen in de weg te lopen, ze het leven zuur te maken en zichzelf als een stel populaire uitgerangeerde dellen te prostitueren in de huizen van nette mensen .Vuil gribus wat functioneert op het niveau van een bakvis.

 25. Wendy

  En als ze nog een keer bij je op bezoek willen komen, moet je een emmer ijskoud water op hun vies besmeurde poephoofden pleuren. Stel lafaarden, daar wil je toch niet mee praten. En dan die del van de nationale ombudsman, vuil wijf ; die wou hier even in mijn huis komen . Ik zal ze naar Timboektoe sturen , als ze met haar vies smerig dellerig uiterlijk hier aan komt bellen. Ik hoef geen debieltjes in mijn huis. Dat ben je ook niet verplicht hoor .Dat vuile gribus hoort in de bak mensen. Vuil tuig. Zelfs mijn kindje moest huilen van de lelijke schurftlijers van de amk. Vuile dreigende dellen. Vuile hoeren zijn het.

 26. Het zijn HOEREN

  Corrupte medewerkers bij de nationale ombudsman

  Op het moment dat je je zaak aanmeld bij de laffe ombudsman, worden er lijntjes uitgegooid met eventuele andere arme stakkers van bijvoorbeeld AMK. De laffe, geesteszieke en gestoorde rotwijven van AMK komen een hoop bombarie trappen in je huis en hebben zo’n grote smoel waar een trekhaak maar amper in past. De sloeries van de Nationale Ombudsman zijn uitgerangeerde dellen die alleen maar kunnen liegen en zich letterlijk en figuurlijk als HOER binnen de Overheid omhoog werken. iets anders kunnen ze toch NIET.

 27. Het is Tyfusvolk

  Niveau van Ombudsman medewerkers IQ en EQ van gemiddeld 40

  De verklaring voor het gedrag van de Ombudsman ligt in het Feit dat de gemiddelde medewerker daar Zwakbegaafd is. Ook medewerkers van het AMK scoren gemiddeld niet hoger dan het niveau van een platgeslagen slak. Hun IQ is gemiddeld 33. De gekken krijgen waarschijnlijk ook betaald voor hun psychisch gestoord gedrag en het enige wat ze verdienen is hun ontslag en een vermelding in de Corrupte Lompe Sloerie-lijst van Nederland. Behalve lelijk zijn de medewerkers van Ombudsman grote profiteurs, vieze leugenaars en gore kutwijven en kutventjes die alleen met hun geslachtsdelen na kunnen denken. In een woord: TYFUSVOLK

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *